طلايه داران علم ايران يك ابزار تحقيقي بر مبناي وب است كه محققان و ارزيابان پژوهشي كشور را قادر مي سازد تا عملكردهاي علمي را اندازه گيري نموده و تمايلات و علايق علمي را دنبال نمايند. اين ابزار تحليلي كه از دقت بسيار بالائي نيز برخوردار است تمامي نشريات معتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت را تحت پوشش قرار مي دهد تا بدينوسيله شاخص هاي اجرايي مقالات و تعداد استنادها قابل تنظيم و اندازه گيري باشد. اين ابزار دانشمندان، موسسات ( دانشگاه ها‍، سازمان ها، آزمايشگاه ها، تحقيقات دولتي و ... ) و نشريات در حوزه هاي موضوعي مختلف را براساس تعداد مقالات انتشار يافته، استنادهاي دريافت شده و استنادهاي صورت گرفته با دقتي در حد مقاله رتبه بندي مي كند.

Login
 
 
Copyright © 2007-Islamic World Science Citation Center

All Rights Reserved